Melody English » O nás » Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

dle § 1751 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

vydané Provozovatelem MELODY English

www.melodyenglish.cz, info@melodyenglish.cz, tel.: 608 562 405

1.  Definice

1.1.  Prodávající (dále také Provozovatel): MELODY English s.r.o., se sídlem Zárybničná 965/19,

141 00 Praha 4, IČ: 07680686

1.2.  Výukový program: výukový program firmy MELODY English, realizovaný Provozovatelem.

1.3.  Student/žák: účastník kurzu, který na základě přihlášky a provedené platby navštěvuje Kurz. V případě, že je student/žák nezletilý, činí právní úkony uvedené v těchto VOP prostřednictvím svého zákonného zástupce.

1.4.  Kurz ZŠ: Kurz výuky angličtiny MELODY English v rámci odpolední družiny ZŠ.

1.5.  Soukromý kurz/kurz pro veřejnost: Kurz výuky angličtiny MELODY English realizovaný pro soukromé skupiny dětí či dospělých.

1.6.  Celodenní výlet: Jednodenní výlet organizovaný provozovatelem MELODY English, určený dětem ve věku 6 – 12 let bez doprovodu rodičů.

1.7.  Tábor: Týdenní letní příměstský tábor určený dětem ve věku 5 – 12 let.

1.8.  Služba: Kurz, Soukromý kurz, Výlet nebo Tábor. Jakákoli aktivita, kterou MELODY English v rámci svého programu nabízí.

1.9.  Kupující (dále také Zákonný zástupce): zájemce, rodič nebo jiný zákonný zástupce, který provedl registraci v Objednávkovém systému pro sebe nebo ve prospěch Studenta, zakoupil u Prodávajícího pro sebe nebo ve prospěch Studenta pro soukromé (nepodnikatelské) účely konkrétní Kurz.

1.10. Kupní cena (dále také Kurzovné): cena, za kterou Kupující kupuje konkrétní Kurz od Prodávajícího.

1.11. Objednávkový systém: aplikace Provozovatele dostupná přes webové rozhraní na adrese melodyenglish.webooker.eu.

1.12. Lektor: konkrétní vyučující, který/-á vede výuku konkrétního Kurzu a vystupuje jménem Provozovatele.

1.13. Hlavní vedoucí: osoba zodpovědná za průběh Výletu/Tábora, vystupuje jménem Provozovatele.

2.  Základní ustanovení

2.1.  Tyto všeobecné obchodní a provozní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího, vzniklé v souvislosti, nebo na základě kupní smlouvy pro prodej a koupi Služby prostřednictvím Objednávkového systému.

2.2.  Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

3.  Uživatelský účet a registrace

3.1.  Na základě registrace Kupujícího provedené v Objednávkovém systému může Kupující přistupovat do svého Uživatelského účtu a z něho objednávat Službu.

3.2.  Registrace obsahuje vždy tyto údaje: jméno a příjmení Kupujícího jakožto uživatele, jeho tel. číslo, e-mail. adresa, a pro případ, že Kupující kupuje  ve prospěch Studenta Kurz ZŠ, taktéž jméno a příjmení Studenta, školu, třídu a oddělení družiny, které navštěvuje.

3.3.  Registraci Studenta může provádět pouze zletilý student nebo jeho zákonný zástupce. Při registraci do Uživatelského účtu a při objednávání Služby je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání kurzů jsou Prodávajícím považovány za správné.

3.4.  Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití Uživatelského účtu třetími osobami.

3.5.  Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

3.6.  Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy.

3.7.  Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4.  Objednávka, uzavření kupní smlouvy

4.1.  Kupující může provést objednávku Služby prostřednictvím svého Uživatelského účtu po předchozí registraci.

4.2.  Objednávka Kurzu ZŠ obsahuje vždy tyto údaje: přesný název Kurzu, termín Kurzu a místo konání Kurzu, vyučující, Kupní cena, počet Studentů, zvolený způsob úhrady Kupní ceny, kontaktní údaje Kupujícího a Studenta převzaté z registrace.

4.3.  Objednávka Soukromého kurzu obsahuje tyto údaje: název Soukromého kurzu, čas a místo konání Soukromého kurzu, vyučující, Kupní cena, počet studentů, zvolený způsob úhrady Kupní ceny, kontaktní údaje Kupujícího a Studenta převzaté z registrace.

4.4.  Objednávka Celodenního výletu obsahuje tyto údaje: místo a čas konání Výletu, jméno hlavního vedoucího Výletu, Kupní cena, zvolený způsob úhrady Kupní ceny, kontaktní údaje Kupujícího a Studenta převzaté z registrace.

4.5.  Objednávka Tábora obsahuje tyto údaje: místo a termín konání Tábora, jméno hlavního vedoucího Tábora, Kupní cena, zvolený způsob úhrady Kupní ceny, kontaktní údaje Kupujícího a Studenta převzaté z registrace.

4.6.  Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko  "Registrovat“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

4.7.  Odeslání objednávky se považuje za takový úkon Kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané Služby. Kupní cenu, osobu Kupujícího, způsob úhrady Kupní ceny,je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy.

4.8.  Neprodleně po přijetí objednávky Prodávající pošle automatický email o přijetí objednávky a výzvu k platbě/fakturu na e-mailovou adresu Kupujícího.

4.9.  Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Prodávajícím, a to telefonicky na kontaktním telefonním čísle Prodávajícího nebo na kontaktní e-mailové adrese Prodávajícího. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s Prodávajícím. Pokud je objednávka Služby zrušena pozdě (viz bod 5. Storno podmínky), má Prodávající nárok na náhradu nákladů, které již v souvislosti s kupní smlouvou vynaložil.

4.10. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena zaplacením Kupní ceny řádně a včas (tj.  celá částka  je uhrazena v termínu splatnosti).

4.11. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení Kupní ceny v Objednávkovém systému, nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu Službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno potvrzení přijetí objednávky podle těchto VOP. Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u Služby  nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.

4.12. Kupující bere na vědomí, že při uzavírání kupní smlouvy jsou využívány komunikační prostředky na dálku. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5.  Kupní cena, platební podmínky a účast

5.1.  Kupní cenu dle kupní smlouvy Kupující uhradí Prodávajícímu bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený v potvrzení objednávky.

5.2.  Platba za Službu je možná pouze v českých korunách (Kč).

5.3.  Kupní cena jakožto veškeré další případně související náklady budou Kupujícímu sděleny v potvrzení objednávky.

5.4.  Kupní cena Kurzů ZŠ, Soukromých kurzů a Tábora je splatná do 7 dnů od potvrzení o přijetí objednávky (nejde-li na UKÁZKOVOU lekci - viz čl. X). V případě Výletů je datum splatnosti 5 dní před realizací výletu. Splatností se rozumí připsání předmětné částky na bankovní účet Prodávajícího. V případě, že Kupní cena nebude uhrazena řádně v termínu splatnosti, k uzavření kupní smlouvy nedojde a Prodávající je oprávněn nabídnout místo dalším zájemcům. Kupní cena přijatá Prodávajícím po splatnosti bude v takovém případě vrácena Kupujícímu na účet, z něhož byla přijata.

6.  Storno podmínky

6.1.  V  případě doložení vážné nemoci se storno poplatek neúčtuje.

6.2.  Při zajištění náhradního účastníka není účtován žádný storno poplatek.

6.3.  Nenastoupí-li účastník na akci bez předchozího odstoupení od smlouvy, zaplatí Zákazník 100% předem sjednané ceny.

6.4.  V případě odstoupení od smlouvy na Výlet je Zákazníkovi účtován storno poplatek s ohledem na dobu mezi odstoupením a realizací Výletu:

  •  Více než 8 dní ………………  0 %
  •   7 – 5 dní …………………….30 %
  •   5 – 2 dny ……………………50 %

Méně než 24 hodin předem….Provozovatel Zákazníkovi vrátí náklady spojené  s dopravou a vstupným

6.5.  V případě odstoupení od smlouvy na Tábor je Zákazníkovi účtován storno poplatek s ohledem na dobu mezi odstoupením a realizací Tábora:

  •  Více než 31 dní ..................40%
  •   30-15 dní .......................... 60 %
  •   14-7 dní ............................ 80 %
  •   méně než 7 dní ................ 100 %

7.  Právo odstoupit od smlouvy

7.1.  Kupující, který je spotřebitel (dále v tomto článku jen „Spotřebitel“), má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od  uzavření kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Toto právo se netýká jednorázových akcí, které se řídí ustanovením § 1837.

7.2.  Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nemá právo odstoupit od kupní smlouvy, jestliže již byla výuka realizována a Student se objednané Služby zúčastnil.  Prodávající tímto Spotřebiteli sděluje, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

7.3.  Odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel zasílat na kontaktní emailovou adresu Prodávajícího.

7.4.  V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Prodávající okamžikem přijetí odstoupení znepřístupní Spotřebiteli/Studentovi Službu a vrátí do 14 dnů Spotřebiteli Kupní cenu, popř. poměrnou část, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Spotřebitele přijal.

7.5.  Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v těchto VOP a dále v případě, že Kurz není možné za původních podmínek dodat nebo se plnění stane objektivně nemožným. V takovém případě zašle Prodávající odstoupení na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Uživatelském účtu, Prodávající vrátí Kupujícímu Kupní cenu do 14 dnů od odeslání odstoupení, a to bezhotovostně a stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal.

7.6.  Prodávající má také právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že Kupující nemá vyrovnány veškeré závazky vůči Prodávajícímu splatné ke dni dodání objednávky.

8.  Výuka

8.1.  Výuka Kurzu ZŠ/Soukromého kurzu probíhá ve skupině ve sjednaném čase a místě. 1 pololetí Kurzu obsahuje 14 lekcí, jedna lekce trvá 45 minut.

8.2.  Provozovatel se zavazuje dodržet výuku Kurzů 14 lekcí/pololetí. Výuka Soukromých kurzů probíhá v úsecích po 14 lekcích. V případě jakéhokoliv zrušení lekce (nemoc lektora, státní svátek, škola v přírodě apod.) bude kurz automaticky prodloužen o další týden. Studenti/Rodiče dětí budou o změnách včas informováni.

8.3.  Výukový materiál pro Kurz ZŠ/Soukromý kurz MELODY English (učebnice + hudební CD + textové CD) je součástí ceny kurzovného. Tento materiál je určen na 1 pololetí/1 vyučovací úsek.

8.4.  Zůstane-li v Kurzu ZŠ pouze 6 Studentů, může Provozovatel z ekonomických důvodů ukončit Kurz okamžitým zrušením. V tomto případě bude Kupujícímu vrácena nevyčerpaná Kupní cena do 7 pracovních dnů.

8.5.  U Soukromých kurzů se počet žáků ve skupině a Kupní cena řeší dohodou.

8.6.  V případě pozdějšího nástupu do Kurzu bude Kurzovné sníženo o poměrnou část za realizovanou výuku.

8.7.  V případě absence nebo ukončení docházky (během již zaplaceného pololetí) ze strany Studenta, nemůže být uplatňován nárok na vrácení Kurzovného. Poměrná část Kurzovného může být na základě rozhodnutí Provozovatele vrácena pouze v případě dlouhodobě trvající nemoci (min. 4 týdny za sebou jdoucí), pokud bude Student řádně omluven a doloží-li lékařské potvrzení.

8.8.  Účast Studenta na Kurzu může být ukončena dohodou stran nebo odstoupením od smlouvy ze strany Provozovatele z důvodů hrubého porušení školních povinností nebo hrubého chování Studenta. V tomto případě se Kurzovné nevrací.

9.  Odpovědnost za škodu na zdraví a majetku

9.1.  KURZY

9.1.1.1.  Lektor Kurzu si převezme Studenta z družiny na začátku výuky. Starší žáci se můžou do kurzu dostavit sami, mají-li od rodičů potvrzení. Lektor nese odpovědnost za škody na zdraví a/či majetku Studenta po celou dobu výuky do doby předání Studenta do družiny nebo Zákonnému zástupci, s výjimkou případů, kdy Student prokazatelně neuposlechne pokynů Lektora. V takovém případě nese odpovědnost za škodu na zdraví a majetku Studenta stejně jako na majetku třetích osob jeho Zákonný zástupce.

9.1.1.2.  Provozovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou na věcech, které během výuky ve škole Studenti odloží.

9.2.  SOUKROMÉ KURZY

9.2.1.1.  Lektor Soukromého kurzu realizuje výuku v domluveném čase a domluveném prostoru. Po dobu výuky odpovídá za bezpečnost nezletilých Studentů.

9.2.1.2.  Po ukončení výuky si nezletilé Studenty přebírají jejich zákonní zástupci.

9.2.1.3.  Provozovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou na věcech, které během výuky ve výukovém prostoru Studenti odloží.

9.3.  VÝLETY

9.3.1.1.  Hlavní vedoucí výletu přebírá na stanoveném místě ve stanoveném čase děti od rodičů. Po celou dobu konání výletu nese plnou zodpovědnost za jejich bezpečí.

9.3.1.2.  Rodič zajistí svému dítěti vhodné oblečení a obuv, dostatek potravin a tekutin na celý den.

9.3.1.3.  Hlavní vedoucí výletu po skončení výletu předá ve stanovenou dobu na stanoveném místě děti rodičům.

9.3.1.4.  Provozovatel nenese odpovědnost za věci, které s sebou Student na výlet bere. Provozovatel nenese odpovědnost za nedostatečné vybavení Studenta.

9.4.  TÁBOR

9.4.1.1.  Hlavní vedoucí nese odpovědnost za škody na zdraví a/či majetku Studenta po celou dobu pobytu Studenta na Táboře, až do doby předání Studenta Zákonnému zástupci, s výjimkou případů, kdy Student prokazatelně neuposlechne pokynů Lektora/Vedoucího. V takovém případě nese odpovědnost za škodu na zdraví a majetku Studenta stejně jako na majetku třetích osob jeho Zákonný zástupce.

9.4.1.2.  Provozovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou na věcech, které během doby konání Tábora Studenti odloží.

10.  Autorská práva

10.1. Vyučovací materiály (učebnice, hudební a textové CD) jsou určeny pouze pro výuku programu a k domácímu opakování. Je zakázáno CD rozmnožovat, nahrávky jakkoliv uveřejňovat, či jiným komerčním způsobem využívat bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.

10.2. Obsah webových stránek a Objednávkového systému Provozovatele a všechny na nich zveřejněné materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další), stejně jako obsah  v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení a těchto VOP, je chráněn autorským právem Provozovatele a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Tento obsah nesmí být měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Provozovatele. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie, texty, tipy a další obsah umístěné na webových stránkách Provozovatele. Při nerespektování tohoto zákazu má Provozovatel právo na smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč za každé porušení. Tím není dotčeno právo Provozovatele na náhradu škody, právo postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, popř. také v souladu s trestním zákoníkem. Názvy a označení služeb, programů a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

11.  Ukázkové lekce

11.1. Provozovatel nabízí ukázkové lekce formou NEZÁVAZNÉHO VYZKOUŠENÍ jedné lekce konkrétního Kurzu/Soukromého kurzu.

11.2. Za účelem využití možnosti ukázkové lekce Student/Zákonný zástupce provede registraci do Objednávkového systému a zapíše Studenta do konkrétního Kurzu/Soukromého kurzu. Do poznámky je třeba uvést Ukázková lekce. Zákonný zástupce fakturu, která přijde na jeho e-mailovou adresu, neplatí a úhradu provede až po ukázkové lekci (pokud se rozhodne Kurz/Soukromý kurz koupit).

11.3. Pokud se Student/Zákonný zástupce po ukázkové lekci rozhodne Kurzu/Soukromého kurzu neúčastnit, informuje o tom neprodleně Provozovatele. Kupní cenu ani částku za ukázkovou lekci neplatí, Student bude z Kurzu/Soukromého kurzu vyškrtnut a faktura stornována.

11.4. Pokud Student/Zákonný zástupce provede registraci, avšak Student na ukázkovou lekci bez předchozí omluvy nedorazí, bude ze seznamu vyškrtnut a jeho místo bude nabídnuto dalším zájemcům.

11.5. Vzhledem k omezenému počtu míst v Kurzu/Soukromém kurzu Provozovatel nemůže přijímat na ukázkovou lekci více Studentů, než je daná kapacita.

12.  Ochrana osobních údajů

12.1. Student/Zákonný zástupce bere na vědomí, že svou registrací v Objednávkovém systému vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů svých i svého dítěte v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOÚ”).

12.2. Zákonný zástupce bere na vědomí, že Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje v níže uvedeném rozsahu.

12.3. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi Studentem/ Zákonným zástupcem a Provozovatelem. Provozovatel učinil před datem platnosti těchto podmínek oznámení o zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

12.4. Student/Zákonný zástupce registrací prohlašuje, že byl dle §11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech a podle §5 ZOOÚ souhlasí s těmito skutečnostmi: Provozovatel bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje Studenta/Zákonného zástupce a Studenta uvedené v registraci: jméno a příjmení Kupujícího jakožto uživatele, jeho tel. číslo, email. adresa, a pro případ, že Kupující kupuje Kurz ve prospěch Studenta, taktéž jméno, příjmení a rok narození Studenta, v případě Kurzů pak i ZŠ, třídu a družinu, kterou Student navštěvuje. Osobní údaje budou zpracovávat pověření zaměstnanci Provozovatele nebo zpracovatel osobních údajů, s nimiž má Provozovatel uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.

12.5. Student/Zákonný zástupce je oprávněn požadovat opravu, výmaz, uplatnit právo na omezení zpracování, na přenositelnost údajů, právo vznést námitku a právo odvolat souhlas se zpracováním ohledně osobních údajů svých i svého dítěte, a to e-mailem na e-mailovou adresu info@melodyenglish.cz.

12.6. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

13.  Doručování

Smluvní strany mohou veškerou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím e-mailové komunikace, a to na  e-mailovou adresu uvedenou v Uživatelském účtu Kupujícího, resp. na kontaktní adresu Prodávajícího uvedenou  v záhlaví těchto VOP.

14.  Závěrečná ustanovení

14.1.1.  Veškerá ujednání vyplývající z těchto VOP se řídí platným a účinným právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

14.1.2.  V těchto VOP, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak.

14.1.3.  V případě, že jsou tyto provozní podmínky k dispozici ve více jazykových verzích, má přednost česká verze. Poskytovatel v takovém případě neodpovídá za správnost překladu do cizího jazyka.

14.1.4.  S ohledem na to, že smluvní vztahy vyplývající z těchto provozních podmínek jsou zakládány na delší dobu, a po tuto může dojít ke změnám na trhu či legislativě, vyhrazuje si Provozovatel ve smyslu § 1752 občanského zákoníku oprávnění tyto provozní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit. Nové znění provozních podmínek zveřejní Provozovatel na svých www stránkách.

14.1.5.  V otázkách neupravených těmito VOP se právní vztah řídí obecnými právními předpisy.

14.1.6.  Případné stížnosti vyřizuje Provozovatel prostřednictvím kontaktního e-mailu uvedeného v záhlaví těchto VOP.

14.1.7.  V případě dotazu k těmto VOP poskytne Provozovatel bezodkladně veškeré potřebné informace.

14.1.8.  Provozovatel se zavazuje řešit případné spory smírnou cestou, popř. pomocí mediátora. Pro případ řešení svých vztahů soudní cestou, strany tímto ve smyslu §89a občanského soudního řádu sjednávají místní příslušnost Obvodní soud pro Prahu 4, resp. Městský soud v Praze.

Tyto provozní podmínky nabývají účinnosti dnem 17. 12. 2018.

Spřátelené weby

Múzy dětem z.s. Lesní škola Skulina