Melody English » O nás » Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů dle Nařízení GDPR

Úvodní informace

Poskytovatel služeb Alena Burgetová, se sídlem Zárybničná 965/19, 141 00 Praha 4, IČ: 74402145 informuje tímto o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, na základě kterých poskytovatel služeb jako správce osobních údajů v souvislosti s udělením souhlasu ke zpracování osobních údajů nakládá s osobními údaji žáka a jeho zákonného zástupce (dále jen „subjekty údajů“).

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Poskytovatel služeb jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) v souvislosti s udělením souhlasu ke zpracování osobních údajů, zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:

  • Zasílání obchodních nabídek Správce souvisejících s jeho činností, tj. výuka cizích jazyků (organizace jazykových kurzů, výletů, tábora aj.)
  • Pořizování fotografií a videozáznamů účastníků v průběhu poskytovaných služeb – akcí, na které jsou přihlášení – pro níže uvedené účely:
  1. zpětné vazby pro rodinné zástupce  
  2. propagace na webu www.melodyenglish.cz
  3. propagace na facebooku MELODY English  
  4. tisku propagačních materiálů (letáky, plakáty, brožury)

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu: jméno a příjmení žáka; jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte/zákonných zástupců dítěte, kontaktní telefonní číslo a kontaktní e-mailová adresa. Fotografie a videozáznamy dítěte na základě poskytnutého souhlasu zákonného zástupce dítěte.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z tohoto souhlasu ke zpracování osobních údajů.

Kontaktní údaje správce

Správce informuje subjekt údajů o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu subjektu údajů se správcem:

  • správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše
  • správce je možné kontaktovat písemně prostřednictvím emailové adresy: info@melodyenglish.cz

Informace o případných příjemcích a úmyslu předat informace

Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce neposkytuje žádné fyzické nebo právnické osobě, orgánu veřejné moci ani jinému subjektu (dále jen „příjemce“) a neposkytuje je žádným třetím osobám.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Další informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány ručně i automatizovaně v elektronické formě.

Osobní údaje subjektu údajů budou dále zpracovávány těmito zpracovateli osobních údajů: Poskytovatel rezervačního systému Webooker, společnost Aperus, sídlo: Osetá 632, Praha 9, IČ: 28863976, daňová účetní, zástupce poskytovatele.

Práva subjektu údajů

Pokud subjekt údajů kontaktuje správce za účelem uplatnění svých práv, je povinen přiměřeným způsobem prokázat svou totožnost, je-li k tomu správcem vyzván.

Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Právo na výmaz

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat.

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Odesláním přihlášky na kurz/akci výukového programu MELODY English potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Spřátelené weby

Múzy dětem z.s. Lesní škola Skulina